Kategorie: Svět IT

Průchod zprávy sítí

Průchod zprávy sítí

Neustále se setkávám s lidmi, kteří mají jen malé povědomí o tom, jak se vlastně data a zprávy šíří z jednoho počítače (servru) na druhý. Vezmu to tedy velmi stručně a od základu. Pro popis přenosu dat přes síť, použiji referenční model ISO/OSI.

ISO OSI model

Referenční model ISO/OSI je standard, který byl vypracován v roce 1984, jako snaha o standardizaci v počítačových sítích. Používá se jako příklad řešení komunikace, pomocí vrstvového modelu, kde jsou jednotlivé vrstvy nezávislé jedna na druhé. Popisuje obecné funkce a procesy vykonávané při přenosu dat. 

Obrázek výše popisuje průchod zprávy od aplikace odesilatele, až po aplikaci příjemce. Co je účelem jednotlivých vrstev si stručně vysvětlíme.

Vrstvy ISO/OSI modelu

Aplikační vrstva (Application layer) – poskytuje prostředky (aplikace, např. e-mail, IP telefonii, ad.) pro komunikaci mezi lidmi pomocí datové sítě. Jedná se o rozhraní mezi uživatelem a sítí. Uživatel do této aplikace vloží svá data a síť se postará o jejich přenos.

Prezentační vrstva (Presentation layer) – provádí tři primární funkce. Kódování a konverzi dat (do binární podoby) z aplikační vrstvy. A kompresi dat, aby došlo ke snížení množství přenášených dat.

Relační vrstva (Session layer) – jejím úkolem je vytvořit, ukončit a udržovat relaci (dialog) mezi zdrojovou a cílovou aplikací.

Transportní vrstva (Transport layer) – realizuje END-TO-END přenos aplikačních dat. Přijme data z aplikační vrstvy (data už prošly prezentační a relační vrstvou) a rozdělí je na menší části (segmentace na segmenty) u příjemce se pak stará o znovusložení segmentů, umožňuje používaní více aplikací najednou, zajišťuje doručení dat ve správném pořadí a do správné aplikace. Na této vrstvě fungují dva základní protokoly TCP (umožňuje garantovat doručení zprávy ve správném pořadí) a UDP (negarantuje doručení zprávy ve správném pořadí).

Síťová vrstva (Network layer) – tato vrstva zabalí segmenty do paketů. Paket obsahuje adresu odesilatele a příjemce. Na základě těchto adres je pak paket směrován v síti směrem k cíli (routing). Na této vrstvě najdeme protokoly IPv4 a IPv6.

Linková vrstva (Data Link layer)  tato vrstva umožňuje přistupovat vyšším vrstvám k přenosovému médiu a řídí vysílání a příjem dat. Případně detekuje chyby při přenosu.

Fyzická vrstva (Physical layer) – úkolem fyzické vrstvy je zakódovat jednotlivé bity do signálu a tento signál pak poslat přes fyzické medium a na druhé straně u příjemce jej přijmout a předat vyšší vrstvě.

Po té co je zpráva přijata u příjemce fyzickou vrstvou, data postupují v opačném pořadí přes jednotlivé vrstvy nahoru a jsou postupně opět sestavována. Až jsou nakonec zobrazeny danou aplikací.

 

Takto stručně se dá popsat přenos dat přes síť. Každá tato vrstva a k ní dané protokoly se dají rozebrat mnohem podrobněji.  Protokolů existuje na každé vrstvě celá řada, já jsem zvýraznil pouze ty nejrozšířenější s kterými se lze setkat. Pro základní představu je tento popis snad dostatečný. 

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.